Unser Schmölzchen

Adjutanten des Prinzen Adjutanten des Bauern Adjutanten der Jungfrau
Patrick Brocks Andreas Kurnoth Lambert Busemann
Thomas Mohnke Manfred Scholz Michael Suhr
Jürgen Klenk    
     
Prinzenführer Mariechen Standartenträger
Axel Schmitz Melanie Ulhaas Wolfgang Goth
  Christina Krause  
  Alexandra Wolff